Áruhiba felelősség fogyasztókkal szemben

Társaságunk (úgyis mint eladó, a továbbiakban csak mint "eladó") felelősséggel tartozik vevő, mint fogyasztó (a továbbiakban csak mint "vevő") felé, hogy a termék átvételkor hibátlan legyen. Eladó különösen azért felel vevő felé, hogy az áru:

 • megfeleljen a megállapodás szerinti leírásnak típus, mennyiség, minőség, funkcionalitás, kompatibilitás, interoperabilitás és egyéb jellemzők terén,
 • alkalmas legyen arra a célra, amelyre vevő igényli, és amelyet eladó jóváhagyott, és
 • megállapodás szerinti tartozékokkal és használati utasítással kerüljön leszállításra, beleértve az összeszerelési vagy beépítési útmutatót is.

Eladó felelősséggel tartozik vevő felé továbbá azért is, hogy a megbeszélt jellemzőkön túl:

 • az áru alkalmas legyen arra a célra, amelyre az ilyen típusú árukat általában használják, tekintettel harmadik személyek jogaira, jogszabályokra, adott iparág műszaki szabványaira vagy azok hiányában magatartási kódexeire is,
 • az áru mennyisége, minősége és egyéb tulajdonságai terén, ideértve a tartósságot, funkcionalitást, kompatibilitást és biztonságot, megfeleljen az ilyen típusú áruk szokásos tulajdonságainak, amelyeket vevő ésszerűen elvárhat, tekintettel eladó, vagy másik személy azonos szerződéses láncban, különösen reklám vagy jelölés által tett nyilvános nyilatkozataira,
 • az áru tartozékokkal kerüljön leszállításra, beleértve a csomagolást, összeszerelési és egyéb használati utasításokat, amelyekre vevő ésszerűen számíthat, és
 • az áru megfeleljen annak a mintának vagy bemutató darabnak, amelyet eladó a szerződés megkötése előtt vevő rendelkezésére bocsátott.

Eladót nem köti az előző bekezdés b) pontja szerinti nyilvános nyilatkozat, ha bizonyítja, hogy arról nem tudott, vagy azt a szerződéskötéskor a nyilatkozathoz hasonló módon módosították, vagy hogy nem befolyásolhatta a vásárlási döntést.

A fenti "Eladó felelősséggel tartozik vevő felé továbbá azért is, hogy a megbeszélt jellemzőkön túl..." szavakkal kezdődő bekezdés nem vonatkozik arra az esetre, ha eladó a szerződés megkötése előtt külön figyelmeztette vevőt, hogy az áru valamilyen tulajdonsága eltér, és ezzel vevő a szerződés megkötésekor kifejezetten egyetértett.

Amennyiben az átvételtől számított egy éven belül hiba jelenik meg, úgy kell tekinteni, hogy az áru már az átvételkor hibás volt, kivéve, ha az áru vagy a hiba jellege ezt kizárja. Ebbe nem számít bele az az időtartam, amíg vevő jogos reklamációja miatt nem tudja használni a terméket.

Eladó felelősséggel tartozik vevővel szemben a hibás össze- vagy beszerelésből eredő hibáért is, amelyet szerződés szerint eladó végzett el, vagy az ő felelősségi körébe tartozik. Ez arra az esetre is vonatkozik, ha az összeszerelést vagy beszerelést vevő végezte, és a hiba az eladó vagy a digitális tartalom szolgáltatója vagy a digitális tartalmú szolgáltatás szolgáltatója által neki adott utasítások hiányosságai miatt keletkezett, ha digitális jellemzőkkel bíró dologról van szó.

Vevő az áru átvételétől számított két éven belül reklamálhat az árun megjelenő hibáért. A bíróság akkor is elismeri a szavatossági jogot, ha a hibát nem reklamálták meg szükségtelen késedelem nélkül, miután azt vevő kellő gondossággal felfedezhette volna. Amennyiben vevő hiba miatti reklamációja eladónál jogos, a szavatossági határidőbe nem számít bele az az időtartam, amely alatt vevő nem tudja használni a terméket.

Vevőt nem illetik meg a hibás teljesítésből eredő jogok, amennyiben a hibát önmaga okozta. Nem minősül az áru hibájának az áru szokásos használatból eredő elhasználódása, illetve használt áru esetén a korábbi használat mértékének megfelelő kopás.

A hibát annál az eladónál lehet megreklamálni, aki az árut eladta. Ha azonban eladó tartózkodási helyén, vagy vevőhöz közelebbi helyen más kapott megbízást a javítás elvégzésére, vevő a hibáért a javítás elvégzésére kijelölt személynél reklamálhat. Azon eset kivételével, ha a javítás elvégzésével mást bízott meg, eladó köteles a reklamációt minden olyan telephelyén fogadni, ahol a reklamáció fogadása az árusított áruválaszték tekintetében lehetséges, akár saját székhelyén is. Eladó a reklamáció megtételekor köteles vevőnek írásbeli visszaigazolást adni, amelyben feltünteti vevő reklamációjának időpontját, tárgyát, a vevő által követelt reklamációkezelési módot és vevő elérhetőségét a reklamáció kezelésével kapcsolatos tájékoztatás céljából. Ez a kötelezettség a javítás elvégzésére kijelölt más személyekre is vonatkozik. A reklamáció elintézésére – beleértve a hiba elhárítását is – valamint vevő tájékoztatására legfeljebb a reklamáció időpontjától számított harminc (30) nap áll rendelkezésre, kivéve, ha eladó és vevő ennél hosszabb határidőben állapodnak meg. Az előző mondatban említett határidő eredménytelen lejárta után vevő elállhat a szerződéstől, vagy ésszerű árengedményt kérhet. Eladó köteles igazolni vevő felé a reklamáció elintézésének időpontját és módját, beleértve a javítás megtörténtét és annak időtartamát, vagy a reklamáció elutasításának írásbeli indoklását. Ez a kötelezettség a javítás elvégzésére kijelölt más személyekre is vonatkozik.

Amíg eladó hibás teljesítés miatti kötelezettségét nem teljesíti, vevő nem köteles megfizetni a még fennálló vételárat vagy annak egy részét.

Ha az áru hibás, vevő kérheti a hiba elhárítását. Tetszése szerint követelheti új, hibamentes áru leszállítását vagy az áru kijavítását, kivéve, ha a választott hibaelhárítási mód lehetetlen vagy a másikhoz képest aránytalanul költséges; ezt különösen a hiba jelentőségére, valamint arra tekintettel kell megítélni, hogy milyen lenne a hibátlan áru értéke, és hogy a hiba a vevő számára jelentős nehézségeket nem okozó módon is elhárítható-e. Eladó megtagadhatja a hiba elhárítását, ha az lehetetlen vagy aránytalanul költséges, különös tekintettel a hiba jelentőségére és a hibátlan áru értékére.

Eladó köteles a hibát a reklamációt követően ésszerű határidőn belül oly módon elhárítani, hogy az ne okozzon jelentős nehézséget vevőnek, figyelembe véve a termék jellegét és azt a célt, amelyre vevő az árut megvásárolta. A hiba elhárításához eladó saját költségén veszi át az árut. Ha ehhez szükséges az áru szétszerelése, amelynek összeszerelése a termék jellegének és rendeltetésének megfelelően a hiba nyilvánvalóvá válása előtt megtörtént, eladó a hibás terméket szétszereli és a kijavított vagy új terméket összeszereli, vagy megtéríti az ezzel kapcsolatos költségeket. Amennyiben vevő nem veszi át az árut ésszerű határidőn belül azt követően, hogy eladó tájékoztatta őt a termék megjavításáról, eladó raktározási díjra jogosult, melynek díja az ilyenkor szokásos összeg, amennyiben a szerződő felek nem állapodtak meg annak összegéről.

Vevő ésszerű engedményt követelhet, vagy a szerződéstől elállhat, amennyiben:

 • eladó a hiba elhárítását megtagadta, vagy nem a fenti ("Eladó a hibát a reklamációt követően ésszerű határidőn belül elhárítja..." szavakkal kezdődő) bekezdésben foglaltak szerint hárította azt el,
 • a hiba ismétlődően jelentkezik,
 • a hiba lényeges szerződésszegésnek minősül, vagy
 • eladó nyilatkozatából vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a hiba ésszerű határidőn belül, illetve vevő számára jelentős nehézségek okozása nélkül nem hárítható el.

Az ésszerű árengedményt a hibátlan áru és a Vevő által átvett hibás áru értékének különbözeteként kell meghatározni.

Vevő nem állhat el a szerződéstől, ha az áru hibája jelentéktelen; feltételezendő, hogy a hiba nem jelentéktelen.

Amennyiben vevő eláll a szerződéstől, eladó az áru átvételét vagy az áru elküldésének igazolását követően indokolatlan késedelem nélkül visszatéríti a vételárat vevőnek.

A termék első használatba vétele előtt vevő köteles áttanulmányozni a termék használatához szükséges dokumentumokat, beleértve a használati útmutatót, a biztonsági figyelmeztetéseket és egyéb utasításokat, majd szigorúan betartani ezeket a dokumentumokat, ill. az azokban foglalt tájékoztatást. Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy a termék a nem rendeltetésszerű használat következtében meghibásodik, és az ebből eredő hibákra nem érvényesíthet termékszavatossági igényt.

FIGYELEM – előfordulhat, hogy a használati utasítás nem képezi a csomag részét – pl. a közismert felhasználási módú termékek esetében. Ezzel ellentétben bonyolultabb készülékek esetében szükséges, hogy rendelkezésre álljon kézikönyv a termék előírt módon történő üzembe helyezéséhez (először a hiányzó kézikönyvet kell kérni).

Minden termékhez jár adóügyi bizonylat, amely a vásárlás igazolásaként szolgál. Az áru átvételét vevő a szállítótól kapott szállítólevél/átvételi bizonylat aláírásával igazolja.

Akinek termékszavatossági joga van, az e joga gyakorlásával felmerült jogos költségeinek megtérítésére is jogosult. Ebben az esetben eladó köteles különösen megtéríteni vevőnek a reklamált áru meghatározott átvételi pontra való eljuttatásának költségét, az értékesítés helye szerinti ország legolcsóbb szállítási módjának megfelelő összeg erejéig. Eladó nem téríti meg az expressz futárszolgálattal vagy hasonló fuvarozási móddal kapcsolatos költségeket, amelyek jellegüknél fogva lényegesen magasabbak, mint a szokásos mód esetében. Ebben az esetben vevőnek át kell adnia eladónak a reklamált áru szállítási költségeit igazoló dokumentumot (vagy annak másolatát).

Ha azonban vevő a szavatossági igényének gyakorlása során jogosan felmerült, fent említett költségeinek megtérítését nem követeli a hiba reklamációs határidejének lejártát követő egy hónapon belül, a bíróság nem ismeri el jogosultságát, ha eladó ellenvetéssel él, miszerint a kártérítéshez való jogát nem gyakorolta időben.

A reklamáció további menete elérhető itt.

Bejegyzés nem található...